Trends:

Privacybeleid

 1. In navolging van hetgeen bepaald in het Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen wat betreft de verwerking van persoonsgegevens en de vrije circulatie daarvan, evenals elke andere norm van toepassing op de Gegevensbescherming, verschaffen wij u uitgebreidere informatie in dit Privacybeleid.

 2. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

  Identiteit: Drinksandco Marketplace, S.L.U. (Hierna te noemen DRINKS&CO)

  Adres: C/Arequipa 1, 28043 Madrid, España

  Telefoon: (+44) 20 3322 2677

  E-mail: support@drinksandco.com

  Contactgegevens van de Data Protection Officer: dpd@drinksandco.com

 3. Wat is het doel van het gebruik van uw persoonlijke gegevens?

  DRINKS&CO gebruikt de informatie verschaft door betrokkenen voor het verlenen van een dienst van online verkoop van haar producten via de website https://www.drinksco.nl en voor de verzending van commerciële berichten.

  De gebruikersgegevens zijn noodzakelijk voor een juiste serviceverlening door de Verantwoordelijke.

 4. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

  De persoonlijke gegevens zullen voor de noodzakelijke tijd bewaard worden voor het uitvoeren van de online verkoop en gedurende de wettelijk voorgeschreven periodes. De persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het toesturen van elektronische commerciële berichten zullen gebruikt worden zolang de gebruiker de toestemming daarvoor niet intrekt en, zodra de toestemming wordt ingetrokken, voor de strikt noodzakelijke tijd om te reageren op een mogelijke aansprakelijkheidsstelling.

 5. Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens?

  Bij DRINKS&CO gebruiken we informatie verkregen van belanghebbende partijen voor de volgende doeleinden:

  (i) voor het online verkopen van de producten zoals aangeboden op de website https://www.drinksco.nl;

  (ii) voor het afhandelen van klachten, evenals het beantwoorden van vragen die gebruikers sturen in relatie tot de website of de diensten;

  (iii) voor het sturen van commerciële berichten, inclusief elektronische versies daarvan, aangaande onze producten en diensten waarvan wij menen dat deze interessant kunnen zijn voor de gebruiker.

  De wettelijke basis van het gebruik zoals beschreven in secties (i) en (ii) is de uitvoering van de Conditions of Use and Contracting. Betreffende sectie (iii), het sturen van elektronische commerciële berichten, is de wettelijke basis de toestemming gegeven door gebruiker, die ten allen tijde kan worden ingetrokken zonder afbreuk van het verstrekken van de diensten. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar support@drinksandco.com

  Met wie worden uw gegevens gedeeld?

  Gegevens worden niet doorgespeeld aan derden tenzij als gevolg van een wettelijke verplichting. Zonder afbreuk van bovenstaande zullen die derde partijen die diensten uitvoeren voor DRINKS&CO toegang hebben tot de persoonlijke gegevens, zowel betreffende zakelijke operaties als bedrijfsadministratie.

 6. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verschaft?

  Elke persoon heeft recht op informatie aangaande het gebruik door DRINKS&CO van zijn/haar gegevens.

  Geïnteresseerden hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens, alsmede een verzoek rectificatie als deze onjuist zijn of, in het voorkomende geval, verwijdering van de gegevens, onder andere omdat deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze werden ingezameld.

  In bepaalde gevallen kunnen betrokkenen verzoeken het gebruik van hun gegevens in te perken, waarna wij deze alleen nog zullen gebruiken ter verdediging van aanklachten.

  In bepaalde gevallen en omwille van redenen van persoonlijke aard, kunnen betrokken bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens. In dit geval zal DRINKS&CO de gegevens niet langer gebruiken, behalve voor legitieme en urgente doeleinden, of het uitoefenen van de verdediging van mogelijke aanklachten.

  U kunt op de volgende wijzen gebruik maken van uw rechten:

  door het sturen van een e-mail naar support@drinksandco.com waarbij u het recht waarvan u gebruik wenst te maken duidelijk dient aan te geven.

  Indien u goedkeuring heeft gegeven voor een bepaald concreet doel, heeft u het recht deze goedkeuring op elk moment in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van het gegevensgebruik aantast van voor de intrekking.

  Indien u meent dat uw rechten zijn geschonden aangaande de bescherming van persoonlijke gegevens, met name indien u niet tevreden bent na het gebruik van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit via de website: www.agpd.es

 7. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens

  Indien wij informatie van uw zijde nodig hebben, zullen wij u vragen deze vrijwillig te verschaffen met uitdrukkelijke goedkeuring via de daarvoor geschikte middelen.

  Het gebruik van gegevens die zijn verzameld via formulieren op onze website of andere kanalen, worden opgenomen in het Register voor Verwerkingsactiviteiten waarvoor DRINKS&CO verantwoordelijk is.

  DRINKS&CO behandelt uw gegevens vertrouwelijk en beschermt deze met de daartoe geschikte technische en organisatorische middelen om een optimaal beschermingsniveau te garanderen, in overeenstemming met hetgeen bepaald in het Reglement (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de overige beleidsregels van toepassing op Gegevensbecherming.

  Dit alles kan echter niet de volledige onkwetsbaarheid van de systemen garanderen en DRINKS&CO aanvaart daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade en nadelen die derden kunnen aanrichten in de informaticasystemen, elektronische documenten en gebruikersformulieren.

  Indien u onze website verlaat met gebruik van links van andere websites die niet behoren tot ons bedrijf, aanvaart DRINKS&CO geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van genoemde websites, noch voor de cookies die deze kunnen opslaan op de computer van de gebruiker.

 8. Gebruik van Cookies »