Welkom bij Drinks&Co

Je moet ouder zijn dan 18 jaar om deze website te bezoeken.

Voer alsjeblieft je geboortejaar in.

Drink met mate

Je account is nu klaar voor gebruik.

Jouw gegevens worden correct opgeslagen

Verkoopsvoorwaarden en -bepalingen en gebruik

 1. 1. Eigendom

  1. De eigenaar van de website is het bedrijf Drinksandco Marketplace, S.L.U. (hierna "Drinks&Co"), met maatschappelijke zetel in C/ Pau Claris 194, 7º 1ª 08037 Barcelona, España en Tax ID No. B67043307.

   De onderneming is opgenomen in het Bedrijfsregister van Madrid in volume 38057, blad 43, pagina M-677507.

   De email van de klantendienst is: support@drinksandco.com.

 2. 2. Functie

  1. 2.1. DRINKS&CO stelt op haar websites apps of enig ander medium beschikbaar die in de toekomst kunnen worden opgezet , een technologisch platform (hierna "WEBSITE") waar derde leveranciers (hierna "LEVERANCIERS" of "PARTNERS") online wijnen, bieren, sterke drank, alcoholische dranken, frisdranken of elk andere product en diensten verkopen gericht op gebruikers (hierna "GEBRUKERS" of "KLANTEN").

   2.2 DRINKS&CO kan haar WEBSITE uitbreiden of wijzigen naar gelang de ontwikkeling en evolutie van haar producten en diensten, nieuwe producten, diensten, activiteiten of inhoud vervangen.

 3. 3. Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen

  1. 3.1. Aanvaarding van de verkoop- en gebruikersvoorwaarden en -bepalingen

   1. 3.1.1. Deze algemene bepalingen en gebruik- en verkoopvoorwaarden (hierna vermeld als "Algemene bepalingen en voorwaarden") regelen, samen met de Privacy Politiek de toegang en het gebruik door de GEBRUIKER van de website, alsook de aankoop van producten en de verhuur van diensten dienaangaande.
   2. 3.1.2. Gebruikers moeten deze deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig lezen wanneer ze de WEBSITE bezoeken, gezien het feit dat deze Algemene Voorwaarden onderhevig zijn aan veranderingen.

    De GEBRUIKER verklaart hierbij:

    1. a.) dat hij/zij de hierin behelste bepalingen heeft gelezen enbegrijpt;
    2. b.) Dat hij/zij de vereiste wettelijke leeftijd heeft om alcoholische dranken te kopen volgens de regels van het land van verblijf en voldoende capaciteit om te huren heeft
    3. c.) Dat hij/zij hierin alle verplichtingen nakomt
    4. d.) Dat hij/zij begrijpt dat de WEBSITE een technologisch platform is en de eigendom van DRINKS&CO waarop hij/zij producten kan aankopen van de leveranciers die adverteren en hun producten verkopen op het bovengenoemd platform.
   3. 3.1.3. De eigenaar van de WEBSITE behoudt zich het recht de inhoud en diensten te wijzigen en dit op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving hiervan. Hetzelfde geldt voor deze algemene voorwaarden en bepalingen en, in het algemeen, tot alle elementen die gaan over het ontwerp en de configuratie van de WEBSITE.
  2. 3.2. Toegang tot de WEB SITE en wettelijke leeftijd

   1. 3.2.1. Toegang tot de WEBSITE is gratis, met uitzondering van de kosten van de internetverbinding geleverd door de internetaanbieder van de GEBRUIKER.
   2. 3.2.2. Gezien het feit dat de inhoud van de WEBSITE diensten omvat en andere producten, alcoholische dranken, is toegang tot hetzelfde alleen toegestaan voor individuen van wettelijke leeftijd overeenkomstig de wet voorzien in hun land van verblijf. Gelieve deze website onmiddellijk te verlaten als je minderjarig bent.
  3. 3.3. Registratieplicht

   1. 3.3.1.Algemeen gesproken, is het niet noodzakelijk om zich als GEBRUIKER te registreren om toegang te krijgen tot de diensten en inhoud van de website.Niettegenstaande, zal het het gebruik van bepaalde diensten en inhoud afhankelijk zijn van de voorafgaande registratie van de gebruiker.
   2. 3.3.2. De gegevens die worden ingevoerd door de GEBRUIKER dienen te allen tijde, nauwkeurig, actueel en waar te zijn. Geregistreerde GEBRUIKERS zullen te allen tijde verantwoordelijk zijn voor de bewaring van hun wachtwoord, dus dit bij eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van een onwettig gebruik hiervan, evenals voor de toewijzing, openbaarmaking of mis plaatsen ervan. Dienovereenkomstig, de toegang tot de beperkte gebieden en/of het gebruik van de diensten en inhoud gemaakt door middel van een geregistreerde wachtwoord van de GEBRUIKER zal worden toegeschreven aan dezelfde GEBRUIKER, die zal beantwoorden voor de genoemde toegang en gebruik.
   3. 3.3.3. Na registratie op ons platform verkrijgt u de status van gebruiker, klant of zakelijk contact van DRINKS&CO, waarmee, zoals aangegeven in ons Privacybeleid, ons bedrijf is beschermd onder het legitieme belang van de European Data Protection Regulation en de Law of Services for the Information Society and Electronic Commerce voor het versturen van elektronische communicatie. In deze e-mails wordt u de mogelijkheid geboden uw rechten uit te oefenen. Gelieven ons Privacybeleid te lezen.
  4. 3.4. Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen

   1. 3.4.1. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de website en al haar inhoud en diensten ethisch te gebruiken overeenkomstig hetgeen is voorzien door de wet en deze algemene bepalingen en verkoopvoorwaarden.
   2. 3.4.2. Bovendien, verbindt de GEBRUIKER zich ertoe de diensten en/of inhoud van de website juist te gebruiken en zich te onthouden van het gebruik voor onwettige of criminele activiteiten die de rechten van derden schenden en/of inbreuk maken op de intellectuele of de industriële eigendom regelgeving, of een willekeurige andere toepassing van een reeks wetten.
   3. 3.4.3. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe geen materiaal van welke type dan ook en informatie zoals gegevens, inhoud, berichten, tekeningen, geluid- en beeldgegevens bestanden, foto's of software die een inbreuk zijn op de wet, goede zeden, openbare orde en deze algemene voorwaarden en voorwaarden over te maken,te voeren, openbaar te maken en ter beschikking van derden te stellen . Voor zuivere richtlijn doeleinden, en op geen enkele manier beperkt of exclusief voor het volgende, verbindt de GEBRUIKER zich ertoe te:
   1. I.- Onthoudt zich van het introduceren of verspreiden van inhoud of reclame van elk soort dat racistisch, xenofobisch, pornografisch, aanzet tot terrorisme, inbreuk maakt op mensenrechten of tot onverantwoord alcoholgebruik aanzet.
   2. II.- Afzien van het introduceren of verspreiden over het Internet van gegevens programma's (virussen en kwaadaardige software) die schade kunnen veroorzaken aan de informatiesystemen van de Internet service providers, hun leveranciers of derde internetgebruikers.
   3. III.- Onthoudt zich van het verspreiden, overdragen of ter beschikking stellen van elk type informatie, element of inhoud aan derde partijen welke de fundamentele rechten en de openbare vrijheden beschermd door de grondwet en internationalen verdragen schendt.
   4. IV.- Afzien van verspreiding, overdracht of ter beschikking stellen aan derden van elk type van informatie, element of inhoud die oneerlijke of illegale reclame is.
   5. V.- Onthoudt zich van het inbrengen van ongevraagde of onbevoegde reclame, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van ongevraagde mailing, behalve aan die area's (zoals commerciële ruimten) die uitsluitend voor dergelijke doeleinden werden geconcipieerd.
   6. VI.- Onthoudt zich van de invoering of het verspreiden van valse, dubbelzinnige of onjuiste informatie of inhoud die de ontvangers van dergelijke informatie misleidt.
   7. VII.- Tegenhouden van andere GEBRUIKERS die je imiteren met behulp van hun registratie wachtwoorden en zo de verschillende diensten van de website en/of inhoud raadplegen.
   8. VIII.- Onthoudt zich van het verspreiden, overbrengen of ter beschikking stellen aan derden van elk type van informatie, element of inhoud die een schending van de rechten van industriële en intellectuele eigendom, octrooien, handelsmerken of auteursrecht die overeengekomen zijn of toebehoren aan de eigenaars van de website of derden.
   9. IX.- Onthoudt zich van het verspreiden, overdragen of ter beschikking stellen van elk type informatie, element of inhoud aan derde partijen die een schending van de privacy van de communicatie en de regels van databescherming vormen.
   10. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe DRINKS&CO niet aansprakelijk te houden voor alle mogelijke claims, penalty, boete of sanctie die het verplicht om te dragen als gevolg van niet niet naleven door de GEBRUIKER van één van de bovengenoemde gebruiksregels . Bovendien behoudt, DRINKS&CO zich het recht om een schadevergoeding te eisen die kan overeenkomen met elk van deze omstandigheden.
  5. 3.5. Niet-aansprakelijkheidsverklaring

   1. 3.5.1. De toegang van de GEBRUIKER op de website betekent niet dat DRINKS&CO de plicht heeft elke afwezigheid van virussen, wormen of andere kwaadaardige hardware te controleren. De GEBRUIKER is in elk geval verantwoordelijk voor het bezitten van de nodige tools om kwaadaardige hardware te onderscheppen en te vernietigen.
   2. 3.5.2. DRINKS&CO is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de software en apparatuur van de GEBRUIKER of van derde partijen, bij het gebruik van diensten die via de WEBSITE worden aangeboden.
   3. 3.5.3. DRINKS&CO is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade aan de gebruiker als gevolg van storingen in de telecommunicatie of crashes die leiden tot de opschorting, annulering of onderbreking van de dienst van de website terwijl het werd verleend voorafgaand aan de levering.
  6. 3.6. Inhoud en diensten gekoppeld via de WEB SITE

   1. 3.6.1. de toegangsservice tot de WEBSITE bevat apparaten voor technische koppeling ,mappen en zelfs zoekfuncties waarmee de GEBRUIKER toegang krijgt tot andere pagina's en sites op het Internet (hierna "Gelinkte Sites"). In dit geval, zal DRINKS&CO uitsluitend aansprakelijk zijn voor de inhoud en diensten vermeld op de gelinkte sites in de mate dat er effectieve kennis is van enige onwettigheid of wanneer het er niet in geslaagd is om de link snel uit te te schakelen . Als de GEBRUIKER van mening is dat er een gekoppelde site met onwettige of ongepaste inhoud is, kan hij/zij dit mededelen aan DRINKS&CO, zonder dat dit enige verplichting heeft tot het verwijderen van de link in kwestie.
   2. 3.6.2. In geen enkel geval moet de Gelinkte Sites veronderstellen dat de uitvoering van formele overeenkomsten met hun eigenaren of degenen die verantwoordelijk zijn hiervoor, het is ook genigszins een aanbeveling, promotie of identificatie met de van claims van UNIVUM, inhoud of diensten die daarop betrekking hebben.
   3. 3.6.3. DRINKS&CO heeft geen kennis van de inhoud en diensten van de Gelinkte Sites en is daarom niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de onwettigheid, kwaliteit, gebrek aan data, onbeschikbaarheid, fout of nutteloosheid van de bovengenoemde inhoud en diensten, of voor enige andere schade waarvoor DRINKS&CO niet direct verantwoordelijk is.
   4. 3.6.4. Indien de gebruiker toegang heeft of wordt omgeleid naar gelinkte sites die het mogelijk maakt diensten te huren en/of producten, is de GEBRUIKER er zich van bewust en aanvaardt hij/zij dat DRINKS&CO als een louter intermediaire fungeert door deze toegang te vergemakkelijken. Dienovereenkomstig, zal het niet aansprakelijk zijn, indirect of zijdelings, voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gratis gebruik en/of kopen of huren van de bovengenoemde producten en diensten van derde partijen, of voor enig gebrek aan wettigheid, betrouwbaarheid, utiliteit, waarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of onvolledigheid maken van het hiermee gerelateerde. Voor zuiver richtlijn doeleinden, en geenszins uitgebreid, zal DRINKS&CO niet aansprakelijk zijn voor: schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de gebrekkige naleving van of de niet-naleving van de contractuele verplichtingen die zijn verworven door derden; oneerlijke concurrentie of ongeoorloofde reclame maakt; de mislukking van de bovengenoemde diensten en producten aan de verwachtingen te voldoen of voor ondeugden van gebreken van elk type dat ze kunnen hebben.
  7. 3.7 Productclassificatie en -zichtbaarheid

   1. DRINKS&CO deelt de producten die op de WEBSITE worden aangeboden in volgens de volgende voornaamste parameters:
   2. - Kwaliteit van service van de winkel: deze wordt positief (1100 punten) of negatief (min 1100 punten) beoordeeld, afhankelijke van de score tot 10. Deze score wordt berekend op basis van de waardering van de service door klanten, het aantal incidenten, etc.;
   3. - Verkoopprijs van het product: deze wordt gewaardeerd met 1100 punten, de score is afhankelijk van de hoogte van de prijs;
   4. - Volledige prijs (product + verzending): deze wordt gewaardeerd met een score van 1100 punten als de winkel zich bevindt in hetzelfde land als de klant, of met 1000 punten als de winkel zich niet bevindt in het land van de klant;
   5. - Als het een winkel is die behoort tot de ´Drinks&Co Shipping Service´ service wordt dit positief gewaardeerd met 100 punten;
   6. - Producten waarvan de prijs een korting bevat worden gewaardeerd met 1 punt (zodat dit alleen van toepassing is op aanbiedingen waar de overige condities hetzelfde scoren);
   7. - In het geval het product zich al in de winkelwagen van de klant bevindt, wordt dit positief gewaardeerd met 10.000 punten (waarmee het product bovenaan de productopties komt);
   8. - Indien het aangebodene niet beschikbaar is in het land van de klant, heeft dit een aftrek van 10.000 punten tot gevolg, waarmee het product als laatste wordt weergegeven in de lijst met koopopties.
   9. Het systeem gebruikt deze scorecriteria voor alle aanbiedingen en kent een percentage van de beschikbare punten aan elk van deze aanbiedingen toe (bijvoorbeeld, 100% van de punten als de aanbieding het best gepositioneerd is voor het criterium in kwestie), en een proportioneel lager percentage naarmate de aanbieding verder weg is van de eerste positie van het geselecteerde criterium.
   10. In sommige gevallen kan de classificatie van producten worden veranderd als gevolg van commerciële overeenkomsten die wij hebben met onze verkopers.
 4. 4. Intellectuele en Industriële Eigendom

  1. 4.1. Alle inhoud van de WEBSITE (met betrekking tot niet limitatieve richtlijnen, de teksten, foto's, grafieken beelden, pictogrammen, technologie, software, links en andere audiovisuele of inhoud van geluiden, alsook zijn grafisch ontwerp en bron codes) zijn eigendom van DRINKS&CO of derden. Onder geen beding worden deze gebruiksrechten toegewezen aan de GEBRUIKER overeenkomstig de huidige regelgeving van de intellectuele eigendom.

   4.2. De merken, handelsnamen en onderscheidingstekens zijn eigendom van DRINKS&CO of derden en de toegang tot de website kan niet worden beschouwd als het toekennen van rechten ten aanzien van het zelfde.

   4.3. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en bepalingen, verleent de GEBRUIKER hierbij aan DRINKS&CO, gratis en exclusief, alle rechten van gebruik met betrekking tot de artikelen, opmerkingen en meningen (hierna de "inhoud") die de GEBRUIKER publiceert of machtigt om te publiceren op de WEBSITE. De bovengenoemde toewijzing zal worden opgevat als bescherming voor alle GEBRUIKERS wereldwijd, zonder enige beperking dan ook, en voor de maximale periode die door de Spaanse koninklijk decreet wet 1/1996, gedateerd op 12 April, tot vaststelling van de geconsolideerde wetgeving inzake intellectuele eigendom, normalisering, te verduidelijken en harmoniseren van de huidige wettelijke bepalingen terzake voorziet. DRINKS&CO kan de rechten om te reproduceren, transformeren, verspreiden en openbaar maken van de inhoud in de ruimste zin die de voornoemde wet voorziet uitoefenen.

   4.4. De GEBRUIKER, die hierbij verklaart weet te hebben van alle intellectuele eigendomsrechten over de voornoemde artikelen, opmerkingen en meningen, verbindt zich ertoe de aansprakelijkheid te nemen of reageren op elke schuldvordering, met inbegrip van vergoedingen voor schade, die tegen DRINKS&CO kunnen worden ingesteld door een derde partij die van mening is dat zijn/haar rechten zijn geschonden door acties die voortvloeien uit verplichtingen aangegaan door de GEBRUIKER die direct of indirect onder deze algemene voorwaarden vallen.

   4.5. Bovendien, verbindt de GEBRUIKER zich ertoe om te DRINKS&CO te beschermen tegen elke aansprakelijkheid voor schade die DRINKS&CO of derden kunnen lijden als gevolg van het geven van een goede vorm aan de toewijzing van rechten uit hoofde van deze clausule.

   4.6. DRINKS&CO is niet verantwoordelijk voor de de intellectuele of industriële eigendomsrechten dat de VERKOPER vermeldt in de informatie met betrekking tot de verkoop van het product of de service gepubliceerd op het platform dat eigendom is van DRINKS&CO.

 5. 5. Verkoopsvoorwaarden en -bepalingen

  1. 5.1. Doel van de applicatie

   1. 5.1.1. Deze algemene bepalingen en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkooptransactie dat gevoerd wordt tussen de GEBRUIKERS en de LEVERANCIERS die adverteren en hun producten verkopen op het platform dat eigendom is van DRINKS&CO en dit wanneer de LEVERANCIERS geen specifieke bepalingen en verkoopvoorwaarden heeft opgesteld.

    Voor de toepassing van deze bepalingen en voorwaarden, zal de LEVERANCIER worden gezien als leveranciers die adverteert en zijn hun producten aanbiedt op de website eigendom van DRINKS&CO. Bovendien biedt DRINKS&CO extra diensten aan bovenop deze van het technologische platform, zoals betaalmiddelen, klantenservice en, in voorkomend geval, logistieke diensten.

   2. 5.1.2. Bovendien zijn deze verkoopbepalingen en -voorwaarden van toepassing op aankopen door gebruikers waarin DRINKS&COals de LEVERANCIER fungeert.
   3. 5.1.3. De bepaling en voorwaarden voordien vermeld in de bepalingen en voorwaarden zijn de minimale voorwaarden en kunnen door de VERKOPER worden verbeterd, in dit geval zullen de betreffende verbeteringen voorrang krijgen op de bepalingen en verkoopvoorwaarden.
   4. 5.1.4. Gezien de kenmerken van het platform, garandeert DRINKS&CO niet de totale productbeschikbaarheid op het moment van aankoop, ongeacht de ontvangst van de e-mail ter bevestiging van het order.Indien de LEVERANCIER het betreffende product niet op voorraad heeft, indien de GEBRUIKER het product in kwestie niet wenst te wijzigen, zal de prijs van het product volledig worden terugbetaald of krediet zal worden gegeven voor hetzelfde bedrag in de DRINKS&CO-account van de GEBRUIKER. DRINKS&CO zal gedeeltelijke of volledige terugbetaling uitvoeren niet later dan 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de vraag voor teruggave van de GEBRUIKER.
  2. 5.2. Check-out proces

   1. Het proces om producten op de WEB SITE aan te kopen is het volgende:

    5.2.1. Start het proces door te klikken op de "KOOP" toets dat naast elk product verschijnt.
   2. 5.2.2. Selecteer de producteenheden welke de GEBRUIKER wenst aan te kopen. Hij/zij moet klikken op "verzendingsgegevens" in het winkelkarretje en het juiste adres invullen waar hij/zij de levering wenst te ontvangen en daarna klikken op de toets "plaats de bestelling";
   3. 5.2.3. Indien de GEBRUIKER een korting of geschenkbon heeft, moet hij/zij dit aangeven in het winkelmandje in de hiervoor voorziene ruimte ("Ik heb een kortingsbon"). Indien de GEBRUIKER de bon niet in de bovengenoemde ruimte invoert en het order is geplaatst zonder een korting, kan hij/zij niet eisen dat de korting worden toegepast na bevestiging van de bestelling.
   4. 5.2.4. De GEBRUIKER kan de naam van de koerierdienst terugvinden dat zijn/haar bestelling zal leveren in de sectie genaamd "Je bestelling", alsook de geschatte levertijd en de kosten van deze dienst, deze zal worden toegevoegd aan de totale kosten voor de levering van de bestelling. Hij/zij moet vervolgens klikken op "Doorgaan". Het kan gebeuren dat om redenen van logistieke flexibiliteit het genoemde koeriersbedrijf verschilt van degene die de levering uitvoert.
   5. 5.2.5. De GEBRUIKER dient één door DRINKS&CO voorgestelde betalingsmethodes te selecteren.
   6. 5.2.6. Tenslotte, dient de GEBRUIKER te klikken op de knop "Beveiligd Betalen". De GEBRUIKER zal een bevestiging van de aanvaarding van de geplaatste bestelling ontvangen door middel van een bericht dat op het scherm verschijnt en een e-mailbericht zal worden verzonden naar het adres dat je eerder aangegeven hebt. Alle producten op de WEBSITE worden verkocht overeenkomstig met de DRINKS&CO LEVERANCIER LEVERANCIERS catalogi.
   7. 5.2.7. De GEBRUIKER aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juiste en nauwkeurige vermelding vanproductgegevens van de levering. Ook aanvaardt DRINKS&CO geen aansprakelijkheid voor elke levering die niet kan uitgevoerd worden als gevolg van onjuiste gegevens.
   8. 5.2.8. De omschrijving van de bestelling is wat voorkomt in de technische omschrijving van het product. De VERKOPER is aansprakelijk voor elke verschil tussen het aangekochte project en hetgeen op het platform werd geadverteerd.
   9. 5.2.9. Indien de betaling per bankoverdracht is gedaan, kan DRINKS&CO niet verzekeren dat de productprijs hetzelfde blijft na 48 uur of dat er voldoende voorraad is.
  3. 5.3. Prijs

   1. 5.3.1.Alle prijzen en belastingen op het verbruik van de producten geadverteerd op de website werden aangegeven door de LEVERANCIERS. DRINKS&CO zal erop toezien dat tijdens het aankoopproces geen fout gebeurt, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft de juistheid van de door de LEVERANCIERS verstrekte informatie.
   2. 5.3.2. De prijzen zullen aangeduid worden in Euros en de valuta welke overeenkomt met deze of de plaats waar de consument verblijft. DRINKS&CO zal op elk ogenblik de regels van de markt toepassen die opgesteld werden voor de wisselkoersen.
   3. 5.3.3. Het kan gebeuren dat een fout wordt gemaakt door de VERKOPER bij het invoeren van de prijs van het product. Indien deze fout aanzienlijk verschilt (50% of meer ten opzichte van de verkoopprijs) en wanneer het hier niet gaat op een koopje, behoudt DRINKS&CO zich het recht de bestelling op verzoek van de GEBRUIKER te annuleren zonder hieruit voortvloeiend ekosten voor DRINKS&CO of de LEVERANCIER.
  4. 5.4. Betalingen

   1. 5.4.1. De GEBRUIKER kan betalen voor de aankopen zoals vermeld op de DRINKS&CO website, zoals vermeld in de sectie dat gaat over het bestellen hierin. Wat ook het geval, de betrokken systemen zijn veilig voor betalingen. DRINKS&CO zal de VERKOPER op zijn beurt betalen.
   2. 5.4.2. DRINKS&CO behoudt zich het recht om middelen van derden voor elektronische betaling en/of financiële instellingen voor betalingsbeheer te gebruiken voor de betalingen van GEBRUIKERS van de WEBSiTE, in samenwerking met de middelen van de betalingsaanbieders.
   3. 5.4.3. DRINKS&CO heeft geen toegang tot de bankgegevens gekoppeld aan de betalingswijze van de GEBRUIKER en heeft geen kennis van, en registreert niet, deze gegevens tijdens de betalingstransactie.
   4. 5.4.4. DRINKS&CO behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken orders te weigeren of te annuleren , na kennisgeving aan de GEBRUIKER omdat: (i) deze onjuiste of voor de hand liggende product fouten bevat, (ii) onnauwkeurigheden bevat of kennelijke fouten bij de vaststelling van de prijs op de SITE, of indien (iii) enige verdenking van fraude of van aanzienlijk onjuiste, onvolledige gegevens verstrekt door GEBRUIKERS werden vastgesteld.
   5. 5.4.5. DRINKS&CO behoudt het recht een kopie op te vragen van de kaart waarmee de aankoop gebeurt, de identiteitskaart, bankuittreksel, nationaal identiteitsdocument, paspoort of equivalent door de GEBRUIKER over te maken via fax of email om de juistheid van de gegevens welke werden aangeleverd te bevestigen.
   6. 5.4.6. Indien de GEBRUIKER betaalt via een overschrijving, moet hij er zich van vergewissen dat de gegevens in de e-mail met de orderbevestiging voorkomen in de genoemde overdracht. De overschrijving het bevat eveneens het rekeningnummer waarnaar de overdracht moet worden verricht, het betreffende bedrag en een verwijzing naar de referentie teneinde de definitieve aanvaarding van het betreffende order te bespoedigen. De bestelling wordt verwerkt nadat de volledige betaling is geboekt. De levering data gemeld aan de GEBRUIKER zullen ingaan van zodra de volledige betaling van het volledige bedrag is ontvangen. Het order betaald per overschrijving is geldig gedurende 48 uur. Elke betaling na die termijn kan het voorwerp uitmaken van wijzigingen met betrekking tot prijs en de beschikbaarheid van het product.
   7. 5.4.7. Indien een factuur gevraagd wordt voor de geleverde goederen, kan de GEBRUIKER hierbij uitdrukkelijk toestemming geven aan de VERKOPER om dit in digitaal formaat door te sturen in de legale munteenheid van het land waar de VERKOPER verblijft.
   8. 5.4.8. Indien de betaling door PayPal is uitgevoerd en indien een collectie overeenkomst werd uitgevoerd door te klikken op het vak "PayPal gegevens onthouden" , kan de gebruiker de bovengenoemde overeenkomst annuleren door toegang tot zijn/haar gebruikersaccount int de sectie "Mijn account-> profiel bewerken" of door toegang tot zijn/haar account van PayPal en de overeenkomst te annuleren. De gebruiker verklaart hierbij dat onder deze omstandigheden de gebruikersgegevens worden verwerkt door PayPal.
   9. 5.4.9. DRINKS&CO en de LEVERANCIER aanvaarden geen aansprakelijkheid voor elke bestelling van een GEBRUIKER dat is onderworpen aan bijzondere voorwaarden en heffingen op de invoer van alcoholhoudende producten, bijvoorbeeld heffingen op consumptie, doorverkoop of invoer in het land van levering, zoals, maar niet beperkt tot, de accijnzen. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor rapportage en verwerking van de nodige documentatie overeenkomstig de geldende wetgeving in het land van levering en de invoer van de bovengenoemde producten te melden indien deze van die in de plaats in het land van de LEVERANCIER afwijken. DRINKS&CO en de LEVERANCIER zullen niet betalen voor heffingen waarvoor de GEBRUIKER aansprakelijk is. Indien een dergelijke eis zich voordoet en wanneer de GEBRUIKER weigert om deze belasting te betalen, zal DRINKS&CO de gebruiker zijn bestelling niet terugbetalen.
  5. 5.5. Verzend- en leveringskosten

   1. 5.5.1. De verzendingskosten voor orders van GEBRUIKERS dienen voldaan te worden door de GEBRUIKER, tenzij anders duidelijk vermeld.
   2. 5.5.2. DRINKS&CO of, indien van toepassing, de LEVERANCIER zal de kosten voor de verzending in het bestelproces vermelden. Deze kosten moeten voorafgaand worden aanvaard door de GEBRUIKER bij de goedkeuring van de bestelling, tenzij ze in de prijs inbegrepen zijn. DRINKS&CO geeft vooraf eventuele extra kosten aan die moeten gemaakt worden in het aankoopproces.
   3. 5.5.3. DRINKS&CO of, in voorkomend geval, de LEVERANCIER zal tijdens het aankoopproces de klant informeren over de geschatte leverdata van van de bestelling. De leveringsdata vermeld in het betalingsbevel zijn louter schattingen en verwijzen naar werkdagen. De leverancier zal de bestelling niet later dan 48 kantooruren verwerken nadat de betaling wordt verricht, behalve in bepaalde gevallen waarin de LEVERANCIER of DRINKS&CO aangeven dat extra dagen nodig zijn om het order voor te bereiden of om de goederen aan te kopen. DRINKS&CO is niet aansprakelijk voor eventuele extra vertragingen op de geschatte leverdatum.
   4. 5.5.4. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de controle van de bestelling op het moment van levering en voor het maken van een door de GEBRUIKER gerechtvaardigde vordering of klacht op datzelfde moment , zoals een gebroken product of het ontbreken van bepaalde producten. Indien de GEBRUIKER de koerier niet in kennis gesteld heeft op het tijdstip van levering met relevante document (pakbon) van een probleem met de ontvangen bestelling(breuken, ontbrekende goederen, verkeerde producten), zullen DRINKS&CO en de VERKOPER niet aansprakelijk zijn voor eventuele klachten of kosten die voortvloeien uit een eventuele later vordering. DRINKS&CO kan foto's opvragen die de bewering van de GEBRUIKER met betrekking tot een incident van levering staven en deze doorgeven aan de LEVERANCIER.
   5. 5.5.5. De logistiek van bestellingen wordt uitgevoerd door de LEVERANCIER of, in voorkomend geval, verkopers ingehuurd door de LEVERANCIER om deze service te bieden. Daarom, grijpt DRINKS&CO op geen enkele wijze in tijdens dit proces.. DRINKS&CO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit elke inbreuk op de verplichtingen die vallen onder deze clausule veroorzaakt door een handelen of nalaten van de logistiek operator, zonder afbreuk te doen aan eventuele stappen dat DRINKS&CO vrij zou kunnen nemen om te helpen bij het bedenken van een oplossing voor alle incidenten die zich mogelijk hebben voorgedaan en dit op verzoek van de betrokken partijen. Indien DRINKS&CO belast is met het beheer van de logistiek, zal de GEBRUIKER hiervan op voorhand worden ingelicht.
   6. 5.5.6. De orders zullen worden geleverd op het leveringsadres door de GEBRUIKER in het bestelformulier vrij opgegeven, zolang het bevestigde adres ligt in de leveringsgebieden die op het platform worden vermeld. Hiervoor, worden GEBRUIKERS geïnformeerd dat er mogelijk LEVERANCIERS zijn die een postbus niet aanvaarden als afleveradres, in dit geval zal de GEBRUIKER vooraf worden geïnformeerd en de bestelling zal worden geannuleerd, tenzij de gebruiker een alternatief adres in de dezelfde plaats kan opgeven. DRINKS&CO aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de levering niet heeft kunnen plaatsvinden doordat het gegevens van de GEBRUIKER hiervoor opgegeven onjuist zijn , of voor omstandigheden waarin de levering niet kan worden uitgevoerd om redenen die buiten de controle van het toegewezen leveringsbedrijf vallen, zoals het ontbreken van de geadresseerde.
   7. 5.5.7. De bestelling zal zo spoedig mogelijk worden geleverd en, in ieder geval uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van bevestiging van de bestelling. Hoewel de order een geschatte leveringsdatum bevat, behoudt de LEVERANCIER zich het recht om deze datum te wijzigen zolang de GEBRUIKER en de DRINKS&CO vooraf zijn geïnformeerd. De leverdatum op de order is louter informatief en niet contractueel verplicht. Zo lang als het product niet is verzonden en/of de totale levertermijn vanaf de betaling van de bestelling groter is dan 30 kalenderdagen, kan de GEBRUIKER het order zonder kosten annuleren en een terugbetaling van de prijs ontvangen.
   8. 5.5.8 Leveringen gebeuren op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tijdensde kantooruren (9 - 19). Helaas, wordt er niet geleverd in het weekend, buiten kantooruren of op feestdagen, ongeacht of de GEBRUIKER deze opties heeft aangegeven bij de bestelling of medegedeeld aan het DRINKS&CO-team.
  6. 5.6. Intrekking en terugkeer

   1. 5.6.1. Orders kunnen geannuleerd worden zonder verdere kosten tot op het moment waarop de verzending is voorbereid voor verzending naar de GEBRUIKER. Als de aanvraag van annulering van de GEBRUKER komt nadat de bestelling werd klaargemaakt, zal de annulering worden beschouwd als een terugkeer door de GEBRUIKER.
   2. 5.6.2. De GEBRUIKER kan de aangekochte producten vrij terugsturen zonder enige reden binnen de veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product. De accreditering van de levering van het product zal dienen voor de berekening van de bovengenoemde veertien (14) dagen.
   3. 5.6.3. Om het recht uit te oefenen de van de aankoop af te zien, moet de gebruiker schrijven naar het volgende e-mailadres support@drinksandco.com, met vermelding van de gebruikte het e-mail voor de aankoop en het ordernummer en dit voor beheerdoeleinden. DRINKS&CO zal hierop reageren en de GEBRUIKER nauwkeurige instructies geven over hoe hij/zij het recht tot terugzending dient uit te voeren. Bovendien kan de GEBRUIKER het terugzendingsformulier dat beschikbaar op de volgende link gebruiken: terugtrekking-vorm-uvinum
   4. 5.6.4 De gebruiker betaalt voor de kosten van terugzending en zal alle nodige stappen ondernemen voor de terugzending van het product. Dit product moet veilig en gescheiden worden verpakt zodat de goederen worden geretourneerd in een perfecte staat van bewaring. De GEBRUIKER is aansprakelijk voor enig defect of schade door het product opgelopen gedurende dit proces.
   5. 5.6.5. In het geval van eventuele terugzending van de bestelling, betaalt DRINKS&CO het totale bedrag van de bestelling, met aftrek van eventuele inningskosten die normaal gesproken gedragen worden door DRINKS&CO of de LEVERANCIER, of door middel van de betalingswijze toegepast door de GEBRUIKER om het product aan te kopen, en dit uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen na het controleren van de goede staat van het product geretourneerd door de klant aan DRINKS&CO of de leverancier.
   6. 5.6.6. DRINKS&CO zal alleen de terugkeer van het product accepteren wanneer het gebruik ervan is beperkt tot louter het controleren van de goede werking door de gebruiker, in overeenstemming met de huidige wetgeving.
   7. 5.6.7. DRINKS&CO zal geen terugzending aanvaarden van producten die geleden hebben en bedorven zijn door toedoen van de KLANT.
   8. 5.6.8. De producten moeten door de KLANT worden geretourneerd in hun originele verpakking en in perfecte staat (dat wil zeggen onbeschadigd en schoon) en moeten worden verzonden naar de plaats aangegeven door DRINKS&CO in de naar de klant verzonden instructies. Bovendien moet, de verpakking volledig geïdentificeerd worden om weer te geven wie de afzender is. Als het item in kwestie niet onder deze vermelde voorwaarden wordt verzonden zal dit lijden tot een afschrijving die in alle gevallen moet worden betaald door de klant.
   9. 5.6.9. Terugzenden zal niet worden aangenomen en van toepassing zijn in de omstandigheden gedekt door artikel 103 van het Spaanse koninklijk wetgevende decreet 1/2007, gedateerd van 16 november, de geconsolideerde wetgeving van de algemene consumenten- en gebruikersrechten. Voor zuiver richtlijnen, en enigerlei begrijpbaar, kan de terugzending van op maat gemaakte of bederfelijke producten niet worden gedekt, niettegenstaande het voorgaande. In geval van twijfel, moet de KLANT vooraf overleggen met DRINKS&CO.
   10. 5.6.10. Indien er een fout in de levering is of een product stuk is, verbindt de leverancier, door de bemiddeling van DRINKS&CO zich ertoe dit product om te ruilen voor andere gelijkaardig, zo lang als dit beschikbaar is. De LEVERANCIER zal betalen voor terugkeer en verzendkosten. Als het is niet mogelijk om het product te vervangen, word de prijs van hetzelfde product uiterlijk binnen 14 kalenderdagen terugbetaald. Neem contact met ons op het volgende nummer of e-mail als je een product wenst terug te sturen: (+44) 20 3322 2677 of support@drinksandco.com
  7. 5.7. Drinks&Co Punten Programma

   1. DRINKS&CO heeft een getrouwheidsprogramma voor de klanten genaamd "DRINKS&CO punten".

    5.7.1. Punten krijgen: de GEBRUIKER ontvangt €1 (punt) proportioneel voor elke aankoop met een waarde van €75 op DRINKS&CO, tot een maximum van €20 per bestelling. Het totaal van de ontvangen punten zal samengeteld worden in de account van de GEBRUKER op DRINKS&CO als krediet ten gunste van de GEBRUIKER en kan worden aangewend bij een toekomstige aankoop.
   2. 5.7.2. De ontvangen punten zullen vervallen 6 maand na de datum van de orderbevestiging.
   3. 5.7.3. Indien een order geannuleerd wordt (naar aanleiding van een frauduleuze actie of een incident), zullen de toegekende punten afgenomen worden van de GEBRUIKER tenzij deze reeds werden opgenomen. Indien het order aangepast wordt in de hoogte of naar beneden zullen de kredieten niet worden herberekend.
   4. 5.7.4. De GEBRUIKER kan de punten die hij verkregen heeft onbepert gebruiken bij elke aankoop op DRINKS&CO. De punten zullen aanzien worden als een geldig betaalmiddel. Betalingen kunnen gemaakt worden enkel in punten of in een mengeling van beide (punten en euros).
   5. 5.7.5. De GEBRUIKER zal een rekening ontvangen voor de totale waarde van de aangekochte producten, er wordt geen rekening gehouden het al dan niet gebruik van punten bij de bestelling.
   6. 5.7.6. De punten zijn niet verenigbaar met andere UNIVUM promoties.
  8. 5.8. Orders vrij van B.T.W.

   1. Leveranciers van DRINKS&CO mogen rekeningen zonder BTW versturen zolang zij voldoen aan de eisen van de van toepassing zijnde regelgeving.
  9. 6. Bescherming van de persoonlijke data en cookies

   1. Alle gebruikers verbinden zich ertoe te voldoen aan het privacybeleid van de WEBSITE in overeenstemming met wat is aangegeven in de volgende sectie: https://www.drinksco.nl/privacy

    Bovendien, maakt deze website gebruik van eigen en derde-partij cookies: https://www.drinksco.nl/cookies

  10. 7. Niet-Aansprakelijkheidsverklaring

   1. 7.1.Alle informatie gepubliceerd op de WEBSITE, inclusief, richtlijnen worden niet beperkt en zijn niet exclusief voor productbeschrijving, de beschikbaarheid en prijs, worden verstrekt door de LEVERANCIER. DRINKS&CO beperkt zich ertoe de producten van de LEVERANCIER aan te bieden en de beschikbaarheid ervan en de aankoop en betaling hiervan te vergemakkelijken. Daarom biedt DRINKS&CO slechts een intermediaire dienst.
   2. 7.2 De LEVERANCIER heeft de intellectuele en industriële-eigendomsrechten toegewezen aan DRINKS&CO om de producten aangegeven en geadverteerd op het platform correct te verkopen , en verklaart hiervoor in het bezit te zijn van de alle vergunningen en licenties, waardoor DRINKS&CO hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.
   3. 7.3. De LEVERANCIER houdt de commerciële distributierechten over de sub-verdeling op DRINKS&CO . DRINKS&CO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
   4. 7.4. Niettegenstaande het voorgaande, zal DRINKS&CO maximale voortvarendheid uitoefenen bij de selectie van de VERKOPERS en indien nodig, controleren dat de LEVERANCIER voldoet aan de vereisten om zijn diensten aan te bieden of de producten in kwestie te leveren.
   5. 7.5. De beelden ter illustratie van de producten geadverteerd op de WEBSITE werden aangeleverd door onze LEVERANCIERS en er werd alles in het werk gesteld om elke fout te vermijden. Niettemin, als de gebruiker een fout vaststelt, kan hij/zij dit melden aan de klantendienst van DRINKS&CO en DRINKS&CO zal het probleem zo snel mogelijk oplossen.
   6. 7.6. DRINKS&CO beperkt zich tot het publiceren van door de LEVERANCIER verstrekte informatie, maar kan niet garanderen dat deze nauwkeurig en waar is.
   7. 7.7. DRINKS&CO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor links en de inhoud van websites die eigendom zijn van derde partijen en die kunnen worden opgenomen door DRINKS&CO om GEBRUIKERS te voorzien van meer informatie. Als de GEBRUIKER toegang krijgt tot deze links, zal hij/zij worden onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van gebruik en/of de verkoop en het privacybeleid van die sites.
   8. 7.8. Met betrekking tot internationale verzending zal het zegelrecht van de aan de GEBRUIKER door de LEVERANCIER geleverde producten dit zijn dat van kracht is in het land van oorsprong(LEVERANCIER) . De GEBRUIKER is aansprakelijk voor het beheer of de kosten die voortvloeien uit elke wijziging of formaliteit gerelateerd aan het zegelrecht.
  11. 8. VERPLICHTINGEN VOOR VERKOPERS IN FRANKRIJK

   Voor VERKOPERS die verkopen in Frankrijk, in naleving van punt 1 van artikel 242 bis van de CGI en artikel 23 L van appendix IV van de CGI, geldt dat, als VERKOPER van producten in Frankrijk, je fiscale en sociale verplichtingen hebt.

   Alle nodige informatie aangaande deze verplichtingen is beschikbaar onder de volgende twee links:

   Betreffende fiscale verplichtingen: https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841

   Betreffende sociale verplichtingen: https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/activites-relevant-de-leconomie.html

  12. 9. Clausule invaliditeit en nietigheid

   Indien één van de clausules van deze algemene gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig worden verklaard, en een dergelijke nietigheid of de ongeldigheid de component in kwestie beïnvloedt, of het deel daarvan dat blijkt nietig te zijn of ongeldig . Ondanks dit blijven de overige algemene bepalingen en voorwaarden als geldig beschouwd, en de gedeeltelijke of gehele component beschouwd beschouwd als ongeldig zal worden opgevat als die niet langer deel uitmakend van de genoemde algemene bepalingen en voorwaarden.

  13. 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   10.1 Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje.

   10.2 De partijen onderwerpen zich voor het oplossen van conflicten aan de rechtbank of tribunaal van hun woonplaats en zien af van aanspraken op een ander rechtsgebied.

   10.3 De Europese Commissie biedt een platform als alternatief voor het oplossen van conflicten, toegankelijk voor elke consument in de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

   Meer informatie via support@drinksandco.com